Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Statped Vest

Statped står for Statleg spesialpedagogisk støttesystem

Til kommunar og fylkeskommunar gir Statped tenester som skal medverke til at barn, unge og vaksne med særskilde opplæringsbehov får

Til brukarar og fagmiljø utviklar Statped kompetanse og formidlar kunnskap om spesialundervisning og likeverdig, tilpassa og inkluderande opplæring.

Statped er eit nettverk av spesialpedagogiske senter under Utdanningsdirektoratet.

Statpeds mål er å: