Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

KoRus Vest Stavanger

Kompetansesenter rus – region vest Stavanger, ved Rogaland A-senter er ett av syv regionale kompetansesentra for rusmiddelspørsmål, med Helsedirektoratet som oppdragsgiver.Formål: Kompetansesenteret skal bidra med informasjon, kompetanse – og metodeutvikling innen forebygging, tidlig intervensjon og behandling.Målgrupper

Målgrupper er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Kompetansesenteret ivaretar to spisskompetanseområder; Rusproblematikk i familier og Arbeidsliv og rus.

Nærmere informasjon om kompetansesenteroppdraget finner du her

Klinisk praksis og forskning

Det er først og fremst Forsknings- og utviklingsavdelingen ved Rogaland A-senter som ivaretar kompetansesenteroppdraget. Men det er ofte i samspillet mellom klinisk praksis og forskning at nytenkning og metodeutvikling skjer, derfor tilrettelegges det for samarbeid mellom avdelingene og muligheter for ansatte til å jobbe ”på tvers”.

Forskningssamarbeid

Helse Vest sitt Kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) er samarbeidspartner. Vårt tematiske satsingsområde innen forskning og kunnskapsutvikling er «Familier og barn», «Arbeidsliv og rus», «Tidlig intervensjon» mm. Innenfor dette feltet har Kompetansesenteret og Rogaland A-senter et internasjonalt kontaktnett.