Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Høgskolen Stord/ Haugesund

HSH er ein regional høgskule med om lag 3000 studentar og 260 tilsette. Me tilbyr grunnutdanningar på bachelor- og masternivå og eit bredt utval av etter- og vidareutdanningar. I tillegg driv me fleire forskings- og utviklingsprosjekt gjennom vårt fagmiljø. Me har studiestader på Stord og i Haugesund.

I januar 2012 fekk HSH ny strategisk plan. Ei tydelegare vektlegging av vår eigenart, vår regionale rolle – og vår samfunnskontakt og samfunnskontrakt er viktige liner i den nye planen. Målretta satsing på kompetansebygging og auka bruk av kampusbasert e-læring er og sentralt.

HSH skal vere ein attraktiv, ambisiøs, relevant og tidsriktig høgskule tufta på kvalitet. Me skal vere ein akademisk drivkraft og forsyne regionen vår med kompetanse og ny kunnskap. Det utfordrar oss ? samstundes gir det oss moglegheiter for ny utvikling!

Våre faglege satsingsområde: