Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Kursdag om KLARE-modellen 6.11.13

60 ansatte i PP-tjenesten på Haugalandet var  samlet i Tysværtunet 6.11.13 for å høre Elisabeth Grindheim gi en innføring i KLARE-modellen som grunnlag for tilrettelegging for barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/ autisme. Grindheim er ansatt ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo Universitetssykehus. Målsetting med kurset var å gi ansatte i PPT som ikke har deltatt i utarbeidelsen av modellen, en grunnleggende forståelse av innholdet i KLARE- tenkningen og det teoretiske grunnlaget for modellen.

Elisabeth Grindheim var i løpet av kursdagen innom mange av utfordringene som er knyttet til arbeidet med barn som har autismespektervansker. For å stimulere god utvikling må en inn på alle funksjonsområder for å kartlegge og følge opp vansker knyttet til språk, kommunikasjon og sosial forståelse. Dette må jobbes med i kontekst. Det er nødvendig med individuell tilpasning av tiltak for å ivareta helhet og utviklingsmuligheter. God utvikling må planlegges. Etter kartlegging er det av avgjørende betydning at en klarer å omsette utredningsresultatene for det enkelte barn på en måte som sikrer felles forståelse på tvers av nivåer. Hjelpen må gis ved å bygge struktur rundt barnet som støtter og fremmer dets funksjon, på en slik måte at det enkelte barn kan gjøre seg nytte av det. Ved dette kan en forebygge sårbarhetsrelaterte sekundærvansker som angst, atferdsvansker o.l.

Grindheim understreket betydningen av å kartlegge barnets utviklingspotensial og sikre betingelser for god livskvalitet. Hva som er livskvalitet må vurderes individuelt.

Elisabeth Grindheim er en kunnskapsrik og engasjert foreleser som klarte å inkludere svært mange tema i sin presentasjon i dag. Tusen takk for en flott kursdag!

 

klare061113

 

 

Kurset ble arrangert med utgangspunkt i kommunenes samarbeid om KLARE-modellen: Kommunene Tysvær, Sveio, Haugesund, Karmøy, Suldal, Vindafjord, Etne, Sauda og Bokn har interkommunalt samarbeid om en modell for kompetanseutveksling innen helhetlig opplæring av mennesker med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/ autisme. Elisabeth Grindheim har vært veileder for utvikling av modellen. Modellen legger til grunn en samspillsorientert tilnærming/ metode. Samarbeidet sees i sammenheng med samarbeidet kommunene har i Haugalandsløftet.

Kommunikasjon med barnet skal skape felles mening og oppmerksomhet ved at språkopplæring knyttes til aktivitet og handling

Læring og utvikling skjer gjennom aktivitet, deltakelse og samhandling med andre

Arena og aktiviteter der det legges til rette for at barnet kan være sammen med andre

Relasjon utvikles gjennom kontinuitet, nærhet og anerkjennelse

Emosjoner/ følelser forstås som uttrykk for ønsker og behov