Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Kursdag om KAT-kassen 15.11.13

Til sammen 180 deltakere – foreldre/besteforeldre, ansatte i barnehage, skole, PPT og BUP – var samlet for å delta på kurs i KAT-kassen med Ellen Kleven 15.11.13.

ellen5

KAT-kassen brukes til Kognitiv Affektiv Trening:

Kognitiv: Arbeide med tanker, inntrykk, holdninger, oppfattelser, erkjennelser.

Affektiv: Arbeide med følelser, sanser og kroppsbevissthet

Trening: Bli bevisst sammenhenger mellom tanker følelser og reaksjoner. Utvikle mer presis selvoppfattelse og øke sosial kompetanse.

Verktøyet hjelper barn som har vansker med å forstå sammenhengen mellom tanker og følelser, slik at de får til å sette ord på følelsene sine. KAT-kassen gir en innfallsvinkel til å arbeide med barn som har behov for å jobbe spesifikt med følelser og tanker. En må jobbe systematisk over tid for å bruke potensialet i verktøyet fullt ut.

Det er nødvendig å utvikle et felles språk når en jobber med barnet. Dette gjøres ved å samordne begrepsbruken i omgivelsene på tvers av arenaer: Hjem, barnehage, skole, avlastning etc. Ellen Kleven ga eksempler på hvordan en kan jobbe med begreper i en samtale. Dette skjer i nøye planlagte timer. Ved dette skaper man referansebegrep som må settes inn i en sammenheng. Arbeidet skal føre til at barnet får begrep å bruke der han eller hun ferdes, på tvers av situasjoner og personer.

KAT-kassen kan brukes for mange målgrupper. Den er ikke et mål i seg selv, bare et hjelpemiddel/ en del av verktøykassen. Den blir gjerne brukt sammen med sosiale historier eller tegneseriesamtaler, ‘jeg er noget helt særlig’ og hefter om angst og sinnemestring. KAT-kassen må settes inn i en sammenheng og gir mulighet for en guidet samtale som inneholder konkretisering og visualisering av de områdene som kan være minst tilgjengelige hos barnet.

Ellen Kleven understreket hvor viktig det er å hjelpe barn og unge til å mestre det sosiale rom. Kommunikasjon og sosiale ferdigheter er blant de viktigste områdene å jobbe spesifikt med. Mestring av disse områdene er en forutsetning for å kunne leve et mest mulig selvstendig liv som voksen. Det er også en systematisk måte å lære alternative/ mer hensiktsmessige måter å gi uttrykk for sinne og andre følelser.

Dersom barn med autismespektervansker ikke får opplæring i å fungere med arbeidslivets sosiale koder, f.eks. i lunsjpausen, kan det i seg selv føre til at de ikke klarer å være i arbeid som voksne. Barn har rett til denne type opplæring, jfr. mål i kunnskapsløftet. Ved å gi slik opplæring tidlig, kan en forebygge at de utvikler tilleggs-problematikk som f.eks. dårlig psykisk helse.

Det finnes et mangfold av tekniske løsninger og hjelpemidler tilgjengelig. I Appstore finnes det bl.a. en applikasjon som heter Autism. Den inneholder mange hjelpemidler som kan lastes ned gratis. Kleven presenterte 2 eksempler: Storykit og Ritprata som finnes der.

Siste del av Klevens forelesning bestod i å presentere applikasjonen ‘Mine Sirkler’. Hun viste også filmen om Kristin, som beskriver mye av dette arbeidet satt ut i praksis.

Mer informasjon fra Statped: http://www.statped.no/Tema/Larevansker/Autismespekterforstyrrelser/

Her finner du også mye nyttig materiell og litteratur: www.SPISS.no

Ellen Kleven er en engasjert foreleser som har en flott måte å knytte materiellet opp mot praktiske eksempler i et livsløpsperspektiv

Helt til slutt fikk kursdeltakerne en gjennomgang av verktøyet ‘Ninjakoll’ fra Kjersti Martinsen Holta fra barnehabiliteringsteamet i Helse-Fonna: NINJAKOLL

kjersti