Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

KLARE-samarbeidet om autisme

Kommunene Tysvær, Sveio, Haugesund, Karmøy, Suldal, Vindafjord, Etne, Sauda og Bokn har interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling og kompetanseutveksling innen helhetlig opplæring av mennesker med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/ autismespekterdiagnoser. Elisabeth Grindheim fra autismeenheten ved Oslo universitetssykehus har vært veileder for utvikling av dette arbeidet.

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for de samarbeidende kommunene har utarbeidet en håndbok om tiltak for undervisning og oppfølging av barn med autismespekterdiagnoser. Den var i utgangspunktet primært beregnet for internt bruk for PPT. PPT har valgt å gjøre håndboken tilgjengelig for alle, og du finner den her: Klarehaandbok

Håndboken inneholder både praktiske eksempler og en kort innføring om den teoretiske bakgrunnen for metodikken som beskrives.

I arbeidet med KLARE legges det til grunn en samspillorientert tilnærming/metode. Ved systematisk arbeid etter denne tilnærming/metode ønsker en å øke kompetansen i den kommunale PP- tjeneste, i personalgrupper og hos de foresatte innenfor en teoretisk ramme som har samspill som rettesnor

Det finnes ulike tilnærmingsmåter å hjelpe barn med autisme på. I den samspillsorienterte tilnærmingen/metoden legges det vekt på:

Kommunikasjon med barnet skal skape felles mening og oppmerksomhet ved at språkopplæring knyttes til aktivitet og handling

Læring og utvikling skjer gjennom aktivitet, deltakelse og samhandling med andre

Arena og aktiviteter der det legges til rette for at barnet kan være sammen med andre

Relasjon utvikles gjennom kontinuitet, nærhet og anerkjennelse

Emosjoner/ følelser forstås som uttrykk for ønsker og behov

 

Her finner du brosjyre med beskrivelse av KLARE-modellen: Brosjyre KLARE

Denne presentasjonen er laget av PP-rådgiver Berit W. Aanensen i KLARE-nettverket, særlig med tanke på arbeidet med autismespekterdiagnoser i barnehagene: KLARE Berit Aanensen 23.9.15

Denne rapporten kan være nyttig for deg som jobber med førskolebarn: ‘Rapport tidlig kommunikation – och språkinsatser till førskolebarn’  http://www.habiliteringschefer.se/ebh/kommunikation/dokument/EBH-kommunikation2014_ver3.pdf