Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Rusforebyggende arbeid

www.snakkomrus.no : Her finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler.

www.forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Nettjenesten ble åpnet i 2000, og fra start og frem til og med 2009 var Statens institutt fra rusmiddelforskning (SIRUS) oppdragsgiver. Fra 2010 overtok Helsedirektoratet oppdragsgiveransvaret. Kompetansesenter Rus, Nord-Norge (KoRus-Nord) har drifts- og redaksjonsansvar for nettjenesten.

www.forebygging.no/skole Rusforebyggende arbeid i skolen.