Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Psykologisk førstehjelp – kurstilbud mars 2017

I samarbeid med Helse-Fonna og KoRus Vest Stavanger og Bergen inviterer Haugalandsløftet også denne våren til kursdager med psykologspesialist Solfrid Raknes om selvhjelpsverktøyet ‘Psykologisk førstehjelp’. 

Det tilbys kurs på følgende dager:

15. mars 2017 kl 09.00 – 15.00: Opplæring for ansatte innen oppvekst som jobber med barn i barnehagene / aldersgruppen 4-7 år.

16. mars 2017 kl 09.00 – 15.00: Opplæring for ansatte innen oppvekst som jobber med elever i skolen (alle årstrinn). Lærere som har, eller snart skal ha, ansvar for 5. og 8. trinn er særlig oppfordret til å delta, etter som det er laget klasseopplegg for disse års-trinnene.

Kurssted: Tysværtunet i Aksdal

Målgruppe: Ansatte i barnehager, skoler (kontaktlærer, sosiallærer etc.) PPT, helsestasjon, barnevern, BUP samt andre interesserte innen oppvekst som har samtaler med barn.

Påmelding via kursportalen til Tysvær kommune innen 3.3.17: http://kurs.tysver.kommune.no/

Invitasjonen:invitasjon-psykologisk-foerstehjelp-2017-2

Kursavgift for ansatte i de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet og i resten av Helse Fonna sitt område, samt for samarbeidspartnerne i prosjektet er 150 kr pp (maxpris). Kursavgift for eksterne er 500 kr. Prisen inkluderer enkel lunsj.

Psykologisk førstehjelp er selvhjelpsmateriell som formidler grunnprinsipper fra den kognitive modellen for barn og unge. Verktøyet kan brukes som forebygging av psykiske helsevansker der alle barna i barnehagen og skolen øver på vennlig selvsnakk, og utvikler sin følelses- og tankebevissthet. Verktøyet kan også brukes som selvhjelp og tidligintervensjon for barn og unge som trenger ekstra hjelp til å takle vanskelige situasjoner og sterke følelser.  Barn og unge som har språk for følelser og tanker kan lettere snakke om sin psykiske helse, og ved det kan dårlig psykisk helse forebygges. Materiellet har gruppeopplegg for barn i barnehagene og klasseopplegg for elever på 5. og 8. trinn. De samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet er oppfordret til å satse på systematisk bruk av materiellet ved at alle barn får opplæring i selvhjelpsverktøyet på tre tidspunkt i løpet av oppvekste

Småbarnsversjonen av Psykologisk førstehjelp passer for barn i alderen   4-7 år, barneversjonen passer for barn i alderen 8–12 år og ungdomsversjonen passer for ungdom 12–18 år.

Her kan du lese mer om psykologisk førstehjelp: https://www.ungsinn.no/post_aktuelt/tenke-gronne-tanker/ http://www.ungsinn.no/tiltak/ , https://www.ungsinn.no/post_tiltak/psykologisk-forstehjelp/

Førstehjelpsskrinene er utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes sammen med en faglig referansegruppe av sentrale fagpersoner innen det norske, kliniske psykisk helsevern-miljøet. Solfrid Raknes er psykologspesialist tilsatt som stipendiat ved Uni Research Helse. Hun er erfaren kognitiv terapeut, styremedlem i Norsk Forening for Kognitiv Terapi og norsk delegat i den europeiske kognitiv atferdsterapi-foreningen for lav-intensiv kognitiv terapi. Hun har mottatt Helse Vest Innovasjonspris i 2012 og Åse Gruda Skard-prisen 2013 for sitt arbeid med selvhjelpskonseptet Psykologisk førstehjelp og er en ettertraktet kurs- og foredragsholder.

Bakgrunnen for satsingen på Psykologisk førstehjelp i Haugalandsløftet

Haugalandsløftet prioriterer arbeid med psykisk helse og rusforebyggende arbeid som en del av kompetanseløftet i de samarbeidende kommunene. Kunnskap om at frafall i videregående skole ofte skyldes vansker knyttet til rus og/ eller psykisk helse, var en del av grunnlaget for at styringsgruppen for Haugalandsløftet har tatt denne beslutningen. Den eksplisitte satsingen på å integrere dette feltet i et prosjekt som primært handler om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp er kanskje det som i størst grad skiller Haugalandsløftet fra andre tilsvarende prosjekt med lignende målsetting.

I Haugalandsløftet er det etablert et eget interkommunalt forum med særlig fokus på Tidlig Intervensjon. Her møter en representant for hver kommune 3-4 ganger i året, sammen med KoRus Stavanger og BUP som er faste samarbeidspartnere. I tillegg kontaktes andre eksterne aktører ved behov.

Økt handlingskompetanse er viktig, og en har derfor ønsket å finne noen felles verktøy og metoder som kommunene kan tilbys opplæring i. Gevinsten ved dette er både at regionen har verktøy som er kjent av mange, at en kan samarbeide på tvers, og at en kan bygge kompetanse mer systematisk. Det er i flere av de samarbeidende kommunene ytret ønske om å kvalitetssikre og systematisere bruken av verktøyet ‘Psykologisk førstehjelp’ som er utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes.

Det vektlegges i alt arbeid Haugalandsløftet at en ønsker at kommunene skal få kompetanse som fører til at en har mer ekspertise til å veilede internt innenfor mange av områdene. De kommunale tjenestene skal bli mer uavhengige av ekstern veiledning og den eksterne veiledningen skal kunne spisses mer. Det betyr at i alle sammenhenger der det er mulig, så ønsker en at noen i en kommunal enhet får veilederkompetanse, eller utvidet opplæring. På denne måten vil organisasjonen få et varig løft som fremmer kapasiteten til å ha et helhetlig syn på læring og utvikling. Dette har også vært viktig for denne satsingen på psykologisk førstehjelp. Våren 2016 deltok ca 500 ansatte fra barnehage, skole, helsestasjon, PPT, barneverntjenesten m.fl. på grunnopplæring i verktøyet. Ca 70 fra de samme tjenestene deltok på veilederkurs, noen av disse fikk ekstra oppfølging i erfaringsdelings-grupper ledet av Solfrid Raknes. Kommunene samarbeider også med BUP i dette arbeidet, og BUP følger opp kommunale veiledere i erfaringsdelingsgruppe.

I media:

http://www.h-avis.no/oppvekst/nyheter/helse/kurses-i-a-gi-unge-en-hjelpende-hand/s/5-62-250735 

http://www.h-avis.no/leder/meninger/debatt/dette-er-viktig/o/5-62-251376

artikkel-pf

Categories: Barnehage, Psykologisk førstehjelp, Skole