Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Tidlig Intervensjons-gruppen

Haugalandsløftet gir en mulighet for større fokus på tverrfaglig samarbeid innen forebyggende arbeid rettet mot rus/psykiskhelsefeltet, med helsestasjon/barnehage/skole som arena.  Det er etablert en egen gruppe i Haugalandsløftet med fokus på tidlig innsats på dette området. Alle kommunene er representert med en fagperson innenfor dette området som samtidig er medlem i den kommunale gruppen i sin kommune. I tillegg til representant fra KoRus Vest Stavanger, som initierte denne gruppen, sitter også representant fra Helse -Fonna/ BUP  + prosjektleder for Haugalandsløftet som faste medlemmer i gruppen.

Fokus er blant annet å få til felles satsinger innenfor dette fagområdet inn i Haugalandsløftet. Kommunene mottar mange tilbud om ulike program. Det er ønske om å bruke dette utvalget som en måte å kvalitetssikre valgene av ulike satsinger innenfor dette området. Dette skal sikre forskningsbasert praksis, samtidig som en drar nytte av at flere i regionen arbeider med samme metodikk.

Medlemmene har ansvar for å bringe problemstillinger fra kommunene inn i gruppen for å finne gode tiltak. Mulige felles satsinger og ideer vil også bli tatt opp. De har også ansvar for å bringe informasjon fra TI-gruppen ut til de kommunale gruppene. Delekultur blir vektlagt, slik at medlemmene orienterer i gruppen om gode tiltak som flere kan dra nytte av.

Følgende tema er valgt som hovedsatsinger i prosjektperioden:
•Barn som pårørende. Samhandling med 2. linjen om gode tjenester og helhetlig tenkning. Samarbeid med bl.a. Helse Fonna og Barns Beste, Sørlandet sykehus.
•Vold i nære relasjoner. Samarbeid med bl.a. RVTS.
•Skolefravær. Samarbeid med bl.a. KoRus vest og Helse Fonna.
Det er etablert et systematisk kompetanseløft innenfor disse områdene med hjelp fra samarbeidspartnere i Haugalandsløftet. Innholdet har vært
Psykisk helse og rusforebyggende arbeid inngår i hovedsatsingene over, men er også generelt tema som inngår i kompetansehevingstilbudene som gis i regionen på felles kursdager og på egne kursdager.