Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Hva skjer i kommunene?

Hva skjer i kommunene?

Innsatsen skal settes inn på et tidlig tidspunkt i barnets utvikling for å oppnå størst effekt og forebygge skjevutvikling. Skole, barnehage og PP-tjeneste disponerer mange kartleggingsverktøy som brukes til å undersøke barns vansker. Kartleggingen må følges opp av riktige tiltak fra fagpersoner på ulike nivå, som også må sørge for at ansatte nært barnet får den nødvendige kompetanse til å ivareta barnets behov.

Lærere og førskolelærere skal ta profesjonelt ansvar for egne muligheter og begrensninger ut i fra god vurderingskompetanse og oversikt over hva som er mulig å tilby barnet.

PP-tjenesten i regionen har fokus på å spisse veiledningskompetansen slik at en i større grad arbeider systemrettet for å optimalisere barnets lærings- og utviklingsmiljø.

Helsestasjon og barneverntjeneste er viktige samarbeidspartner i alle kommuner og er med i mange av tilbudene som gis i kompetanseløftet.

Samarbeidspartnere i prosjektet tilbyr utdanning, kurs og veiledning som er nøye tilpasset behovet. Lærere, førskolelærere og ansatte i PP-tjenesten får tilbud om å delta i nettverk med andre i og utenfor egen organisasjon. Det skal være tett oppfølging i alle ledd for å sikre implementering av kunnskap og gode holdninger. Haugalandsløftet har fokus på skole- og barnehageeier sin rolle i kvalitetssikringen av barns utviklings- og læringsmiljø.

Kommunene velger satsningsområder som en jobber systematisk med over tid. Nye tiltak og satsninger som velges skal ikke komme i tillegg til det en allerede gjør, men gi ny og forbedret praksis.

Foreldre har den viktigste påvirkningsmuligheten på små barn, derfor er foreldre en sentral del av satsningen. Foreldre vil få tilbud om kurskvelder og foreldreveiledning.