Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Om løftet

Prosjektet ble avsluttet august 2017. Evt. henvendelser rettes til kommunene som deltok.

 

Haugalandsløftet
10 kommuner på Haugalandet samarbeider om Haugalandsløftet. Prosjektet er et forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt rettet mot skole, barnehage og PPT. Prosjektperioden varer frem til august 2017.

Bakgrunn for prosjektet:
Antallet barn som mottar spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage er høyt på Haugalandet. Haugalandsløftet skal bidra til at barn og unge skal få utnyttet sine ressurser og bli godt inkludert i det ordinære opplegget i barnehage og skole. Kommunene ønsker forskningsbasert kompetanseutvikling for å oppnå bedre kvalitet. Kommunene har ønske om å kunne tilby mer tverrfaglige tjenester på de arenaene barna er.

Satsningsområder:
I Haugalandsløftet har en brukt en del tid på å kartlegge innenfor hvilke områder skole, barnehage og PP-tjeneste har behov for mer kompetanse. Den allmennpedagogiske kompetansen skal styrkes ved etterutdanning, systematisk bruk av nettverk, kurs, veiledning m.m. Det er enighet i kommunene om at en må prioritere fokus på kompetanse innenfor disse områdene i Haugalandsløftet :

Her finner du en artikkel om Haugalandsløftet i Rusfag fra Borgestadklinikken: ‘Haugalandsløftet – et kompetanseløft for bedre oppvekst’: http://borgestadklinikken.no/files/Kompetanseloft-pa-Haugalandet_KoRus-Stavanger_rusfag-2014.pdf

Midtveisevaluering 

Rapporten fra midtveisevalueringen ble ferdigstilt i august 2015. Her finner du utgaven som inkluderer tabeller med tallmaterialet fra undersøkelsen som ble gjennomført blant ansatte innen oppvekstområdet i de samarbeidende kommunene på Haugalandet: Midtveisevaluering Haugalandsloeftet 2012-2015(rev)

Her finner du en kortere oppsummering av rapporten, uten tallene: Midtveisevaluering Haugalandsloeftet Sammendrag (rev)

Her finner du en noe mer detaljert oversikt over utvikling av omfanget av spesialundervisning i de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet i perioden 2012 – 2014: Tabell spesialundervisning skole

Takk til alle som på mange ulike måter har bidratt til gjennomføringen av midtveisevalueringen!